Kepentingan Wanita dalam Berpolitik
Wanita  merupakan bahagian yang tak dapat dipisahkan dari masyarakat, kerana Allah menciptakan manusia dalam dua jenis, iaitu laki-laki dan Wanita, untuk hidup bersama dalam suatu masyarakat. Keduanya diberikan potensi yang sama dari sisi kemanusiaannya, berupa potensi akal, naluri dan keperluan hidup. Adanya potensi ini akan mendorong keduanya terjun dalam kancah kehidupan bersama-sama.

Ketika manusia hidup bersama dalam suatu masyarakat, tentu tidak akan terlepas dari adanya persoalan-persoalan bersama yang muncul dalam kehidupan mereka. Hal ini mengharuskan setiap anggota masyarakat untuk turut berperanan serta menyelesaikannya.  Lebih-lebih lagi bila persoalan tersebut menyangkut urusan orang banyak, iaitu urusan umat.  Baik laki-laki mahupun Wanita tidak boleh berlepas tangan. Inilah pandangan Islam berdasarkan nash-nash sebagai berikut:

“Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan (Islam), menyeruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali Imran: 104).

“Barangsiapa yang tidak memperhatikan kepentingan kaum muslimin, maka ia bukanlah termasuk di antara mereka, dan barangsiapa yang tidak berada di waktu pagi dan petang selaku pemberi nasihat bagi Allah dan Rasul-Nya, bagi kitab-Nya, bagi pemimpinnya dan bagi umumnya kaum muslimin, maka bukanlah ia termasuk di antara mereka.” (H R. Thabrani).

‘Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan kalian, bila tidak mampu, maka ubahlah dengan lisan, dan bila tidak mampu, maka ubahlah dengan hati, walau itu merupakan selemah-lemah iman.” (HR. Muslim)

Nash-nash di atas menggunakan lafaz yang bersifat umum, seperti lafaz ummah pada QS. Ali Imran : 104, atau lafaz man (barangsiapa) pada dua hadis di atas. Lafaz-lafaz tersebut tidak membezakan antara laki-laki dan Wanita, sehingga status hukumnya wajib baik bagi laki-laki mahupun Wanita.

Ketika perintah Allah dan Rasul-Nya ditujukan kepada kaum muslimin seluruhnya, maka dapat dipastikan bahawa seluruh kaum muslimin baik laki-laki mahupun Wanita sanggup untuk melaksanakannya. Sebab Allah tidak akan membebani hamba-Nya di luar kemampuannya, sebagaimanan firman Allah dalam QS. Al Baqarah : 286 :

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia ,mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannnya.”

Pada hakikatnya, ketika kaum muslimin berupaya memfungsikan segenap potensi insaniyahnya untuk turut menyelesaikan persoalan umat, maka pada saat itulah dia terlibat dalam mengurus kepentingan umat. Mengurus urusan umat, termasuk di dalamnya memperjuangkan agar usaha pemeliharaan urusan umat mampu terlaksana sebagaimana mestinya adalah aktiviti politik. Dengan demikian, Islam membebankan kewajipan politik kepada laki-laki, dan juga kepada Wanita.

Ada satu hal yang patut direnungkan oleh seluruh Wanita muslim. Tidak dapat diingkari bahawa saat ini jumlah Wanita lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Maka apabila kaum Wanita mampu berperanan secara optimal, tentu akan memberi sumbangan yang sangat besar menuju tercapainya “umat terbaik”. Suara Wanita yang besar akan memberikan suatu pressure atau tekanan yang kuat kepada penguasa untuk menjalankan aktiviti pengurusan umat dengan baik, yang kita yakini tidak akan tercapai tanpa menegakkan syariat Islam. Begitu pula bila Wanita menjalankan fungsinya sebagai pencetak generasi politikus berkualiti, maka peranan politiknya akan menjadi sesuatu yang signifikan dalam menuju kebangkitan umat.

Dengan demikian, dalam perspektif Islam, aktiviti politik yang dilakukan oleh Wanita adalah semata-mata penunaian kewajipan dari Penciptanya.  Sebagai konsekuensi, dalam pelaksanaan penunaian kewajipan ini, Wanita muslimah harus senantiasa mengikatkan diri terhadap hukum-hukum Allah. Keluar rumah dengan berjilbab, tidak melalaikan tugas utamanya sebagai isteri dan ibu, tidak berkhalwat, tidak bertabarruj, tidak bersafar lebih dari sehari-semalam tanpa mahram, adalah beberapa hukum yang tetap harus dipegang Wanita ketika terjun dalam aktiviti politik.
 
Bentuk-bentuk aktiviti Politik Wanita

Aktiviti politik bagi Wanita yang berorientasi pada redha Allah, sangat berbeza dengan aktiviti para feminis yang berorientasi pada perjuangan menuntut kesetaraan gender. Para feminis menuntut  persamaan hak politik yang diwujudkan dalam bentuk penambahan jumlah Wanita yang duduk di kurusi penguasa, termasuk parlimen. Hal ini dilakukan berdasarkan asumsi, pemecahan permasalahan Wanita hanya dapat dilakukan oleh Wanita. Sedangkan dalam perspektif Islam, aktiviti politik adalah menjalankan perintah Allah, sehingga bentuk-bentuk aktiviti yang dilakukan terikat juga dengan apa aktiviti yang dibolehkan, diwajibkan dan diharamkan bagi Wanita.

Aktiviti Politik Yang Dibolehkankan bagi Wanita

1. Memilih dan Membaiat Pemimpin

Adanya pemimpin dalam suatu masyarakat adalah suatu hal yang mutlak untuk menyatukan dan mengarahkan potensi tiap anggota masyarakat ke arah tercapainya kesejahteraan dan ketenangan masyarakat tersebut.  kerana itu Islam memberikan hak suara untuk memilih dan mengangkat ketua negara kepada tiap anggota masyarakat baik laki-laki mahupun Wanita. Tiap warga negara akan secara sedar menggunakan hak ini dengan penuh tanggungjawab demi keberlangsungan kepemimpinan negara.

Dalam sistem Islam, sahnya pengangkatan seorang ketua negara adalah dengan adanya baiat. Baiat merupakan pernyataan kerelaan mengangkat dan taat dari kaum muslimin kepada seseorang untuk memimpin dan memberlakukan hukum-hukum Islam atas mereka. Baiat pengangkatan penguasa ini hukumnya boleh bagi Wanita seperti yang terjadi pada Baiat Aqabah II, ketika 75 orang wakil penduduk Madinah, 2 di antaranya Wanita, menyerahkan kekuasaan kota Madinah kepada Nabi Muhammad SAW.

2. Memilih dan Dipilih sebagai Anggota Majlis Syura

Dalam riwayat shahih dari Ibnu Hisyam, dari Kaab bin Malik, disebutkan bahawa setelah tujuh puluh tiga orang laki-laki dan dua Wanita dari suku Aus dan Khazraj di kota Madinah melakukan baiat Aqabah II, Rasulullah SAW berkata kepada mereka :

“Datangkanlah dua belas wakil dari kalian, yang ada pada mereka tanggungjawab atas kabilahnya masing-masing...”

Seruan dari Rasulullah ini ditujukan kepada laki-laki dan Wanita, bererti Rasul memberi hak pilih kepada baik laki-laki mahupun Wanita.  Begitu pula Rasulullah tidak menentukan wakil yang dipilih harus laki-laki, sehingga Wanita pun berhak untuk dipilih menjadi wakil rakyat.

Wakil rakyat ini kemudian dikenal berkumpul dalam Majlis Syura.  Majlis syura ini adalah suatu badan yang memberikan nasihat dan pendapat kepada ketua negara atau disebut Khalifah. Nasihat dan pendapat anggota majlis ini diperlukan Khalifah dalam pembuatan ketetapan-ketetapan yang berkaitan dengan pengurusan hajat kehidupan umat. Wakil-wakil rakyat ini mengajukan apa saja yang diperlukan oleh rakyat dan memberikan saranan bagaimana keperluan itu dipenuhi. Mereka juga melakukan koreksi dan menasihati penguasa apabila keperluan rakyat diabaikan atau cara pemenuhannya tidak sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Wanita dalam majlis ini mewakili pendapat masyarakat yang memilihnya dan terutama mewakili kepentingan Wanita. Pendapat Wanita sering kali diperlukan oleh khalifah ketika menetapkan suatu keputusan, kerana tidak semua kepentingan dan kesulitan Wanita dapat difahami oleh laki-laki.  Sebagai contoh, mungkin tidak pernah terfikirkan oleh laki-laki perlunya ruangan khusus menyusui anak di tempat-tempat umum seperti terminal, tempat awam, pasar dan sebagainya. Begitu pula keperluan Wanita dalam mendapatkan layanan-layanan khusus dalam kesihatan, pendidikan, transportasi, dan berbagai aspek lainnya. Pemenuhan berbagai keperluan khusus Wanita tentu memperlukan pendapat dari kaum Wanita yang berkepentingan, sehingga penguasa tidak salah dalam menetapkan keputusan.

Diriwayatkan bahawa Khalifah Umar bin Khattab pernah mengumpulkan para Wanita untuk membahas mahar yang dinilainya terlalu tinggi. Beliau menetapkan membatasi mahar sebesar 400 dinar untuk kemashlahatan masyarakat. Namun sebahagian Wanita yang diwakili oleh Khaulah binti Malik bin Tsa’labah menolak aturan tersebut sambil menyampaikan hujah, yakni Al Quran Surat An-Nisaa : 20 :“... sedang kamu telah memberikan kepada seorang (Wanita) di antara mereka harta yang banyak (tanpa ada batasan ). Maka janganlah kamu mengambil kembali darinya, meskipun hanya sedikit...”

Mendengar hujah Khaulah, Umar mengakui kekhilafannya dan membatalkan keputusannya seraya berkata: “Benarlah Wanita itu dan salahlah Umar.”

Aktiviti-aktiviti Politik yang Diwajibkan Bagi Wanita

1. Baiat Taat

Apabila telah diangkat seorang khalifah bagi seluruh kaum muslimin, maka kaum muslimin yang tidak terlibat langsung dalam baiat pengangkatan wajib melakukan baiat taat, termasuk Wanita.  Diriwayatkan dari Ummu Athiyyah yang berkata:

“Kami membaiat Rasulullah saw, lalu beliau membacakan kepada kami, ’Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu’...(HR Bukhari)

2. Menasihati dan Mengoreksi Penguasa

Seperti juga kepada laki-laki, Allah mewajibkan juga Wanita untuk memberi nasihat.  “Agama (Islam) itu nasihat”, kemudian ditanyakan,’Kepada siapa ya Rasulullah?’ Beliau menjawab : ‘Kepada Allah, RasulNya, pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan rakyat mereka.”

“Jihad yang terbaik adalah berkata tentang kebenaran di hadapan penguasa yang zalim.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah)
 
Apabila penguasa menetapkan suatu aturan yang melanggar hukum syarak, atau ada keperluan rakyat yang luput dari perhatian penguasa, maka kewajipan setiap muslim untuk menasihati penguasa agar ia dapat memperbaiki kesalahan tersebut.  nasihat ini boleh disampaikan langsung kepada penguasa, melalui anggota majlis syura, atau melalu suara kutlah siyasi.

3. Bergabung dengan Kutlah Siyasi

Kutlah siyasi adalah parti politik yang didirikan dalam rangka memenuhi kewajipan yang diserukan dalam QS. Ali Imran : 104

“Hendaklah ada segolongan di antara kamu yang menyeru kepada kebaikan (Islam), mengajak kepada yang makruf dan mencegah kemungkaran; mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Kutlah siyasi berdiri untuk menjaga agar semua hukum-hukum Allah tetap dipakai manusia di sepanjang masa, baik hukum yang mengatur kehidupan masyarakat muslim sendiri, mahupun hukum-hukum untuk mengajak orang di luar Islam untuk bergabung dalam cahaya Islam. Kutlah siyasi wajib ada baik apakah muslim berada dalam sistem Islam mahupun sistem non Islam. Dalam sistem Islam, kutlah bertujuan mengawasi pelaksanaan pengurusan umat oleh penguasa dan mengoreksinya bila ada penyimpangan, sementara dalam sistem non Islam, kutlah berjuang untuk melangsungkan kembali kehidupan di bawah sistem Islam.

Wanita memiliki peranan penting dalam kutlah siyasi, terutama dalam membina kesedaran politik sesama Wanita. Wanita adalah tiang negara, kerana itu, Wanita yang memiliki kesedaran politik akan dapat menjalankan peranan ini dengan baik. Dia tahu bagaimana dia harus mencetak anak-anaknya menjadi generasi pemimpin umat. Dia tahu bahaya yang dihadapi dalam usahanya ini, dan dapat mempersiapkan cara untuk menangkalnya. Misalnya, Wanita yang berkesedaran politik tahu bahawa media massa adalah alat paling efektif untuk merosakkan nilai-nilai Islam anak-anak, sehingga dia dapat bersikap selektif. Berbeza dengan Wanita yang tidak memiliki kesedaran politik cukup, dia akan membiarkan anak melahap semua sajian media tanpa mengetahui bahaya yang ditimbulkan bagi perkembangan keperibadian anak.

Begitu pula, Wanita yang memiliki kesedaran politik tahu persis apa hak-haknya yang harus dipenuhi oleh penguasa dan bagaimana pemenuhannya. Bila ada penyimpangan, dia tahu kewajibannya untuk mengoreksi agar penguasa kembali lurus di jalan yang telah Allah gariskan. Dengan demikian, Wanita akan bahu-membahu dengan laki-laki untuk menjaga tegaknya syariat Islam. Inilah perwujudan dari apa yang difirmankan Allah dalam QS.  At Taubah : 71

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan Wanita, sebahagian menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.”

Untuk mewujudkan kesedaran politik Wanita yang seperti inilah, diperlukan keterlibatan aktivis Wanita di dalam kutlah siyasi.

Aktiviti Politik Wanita yang Diharamkan

Aktiviti politik Wanita yang diharamkan oleh Islam hanya satu, iaitu menjadi penguasa atau memegang jabatan yang memiliki wewenang kekuasaan dalam negara. Keharaman ini didasarkan pada hadis Rasulullah dari Abu Bakar:

“Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang Wanita.”  (HR Bukhari)

Hadis ini diucapkan Rasulullah saw ketika disampaikan kepada beliau berita bahawa rakyat Parsi dipimpin oleh seorang ratu. Maka yang dimaksud dengan menyerahkan urusan dalam hadis ini adalah urusan kekuasaan pengaturan negara, bukan yang lain.

Penguasa adalah orang yang bertanggungjawab penuh menguruskan urusan umat. Untuk boleh melakukan pengurusan tersebut ia diberi hak menetapkan perundangan-perundangan yang wajib ditaati rakyat.  Apabila ada yang melanggar, ia berhak menjatuhkan sanksi yang ditetapkan juga dalam undang-undang.  Setiap orang yang memiliki hak seperti ini disebut penguasa, yang dalam sistem pemerintahan Islam terdiri dar :

1. Khalifah (ketua negara), iaitu pemegang kekuasaan tertinggi di dalam negara, namun tetap harus tunduk kepada hukum syarak.

2. Wali (ketua wilayah), iaitu orang diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab kepada khalifah.  Ia diberi wewenang oleh khalifah untuk memimpin dan menetapkan perundangan-perundangan yang hanya berlaku di suatu wilayah tertentu.

3. Amil, iaitu orang yang diberi hak oleh wali untuk memimpin dan menetapkan suatu peraturan yang hanya berlaku di suatu bahagian dari wilayah.

4. Qadhi Mazhalim, iaitu hakim tertinggi yang berhak memaksa rakyat atau khalifah untuk taat pada suatu ketetapan apabila terjadi perselisihan antara rakyat dan khalifah dalam urusan politik. Qadhi mazhalim juga berhak mengumumkan pencabutan kekuasaan dari seorang khalifah pada saat khalifah tidak lagi menerapkan hukum atau aturan yang bersumber dari syariat Islam, atau khalifah tidak lagi memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang dasar.

Dalam sistem non Islam, Wanita juga diharamkan menjabat sebagai penguasa. Yang termasuk dalam lingkup penguasa pada sistem non Islam ini adalah lembaga eksekutif seperti presiden, menteri, gabenor,lembaga legislatif iaitu parlimen, dan kekuasaan judikatif seperti ketua Mahkamah Agung.

Pengharaman jabatan-jabatan yang berkaitan dengan kekuasaan ini bukanlah suatu pendiskreditan terhadap Wanita tetapi pengharaman ini justeru untuk menjamin tertunaikannya peranan utama Wanita sebagai ibu yang mencetak generasi penerus umat.  Peranan ini tidak tergantikan. Bila Wanita tersibukkan dengan tugas-tugasnya sebagai penguasa yang selalu harus siap menyelesaikan seluruh pengurusan umat, bagaimana dia akan mempertanggungjawabkan kewajipannya mendidik anak di hadapan Allah nanti? Hal ini tentu tidak sulit difahami oleh orang-orang yang memandang kehidupan senantiasa mengacu kepada tujuan penciptaannya sebagai manusia. Sebaliknya akan sulit difahami oleh orang-orang yang hanya memikirkan diri sendiri dan berfikir secara dangkal dalam menyelesaikan permasalahan hidupnya.

Begitu pula, pengharaman Wanita dalam kekuasaan bukanlah usaha menindas Wanita. Dalam Islam, ada keharusan bagi pemimpin untuk memutuskan segala sesuatu berdasarkan aturan Allah dan Rasul-Nya. Puncak kekuasaan bukanlah posisi yang membolehkannya berbuat sesuka hati, tetapi menjadi pemimpin adalah suatu amanah Allah yang akan dimintai pertanggungjawapan. Dengan demikian, tidak masalah siapapun pemimpinnya baik laki-laki ataupun Wanita, aturan-aturan yang dibuatnya harus selalu mengacu kepada hukum syarak, bukan mengacu pada kepentingan golongan laki-laki saja atau Wanita saja.

Haramnya Wanita berkifrah dalam parlimen adalah suatu perkara yang berbeza dengan kebolehan Wanita menjadi anggota majlis syura. Ini kerana adanya perbezaan fakta yang mendasar antara majlis syura dalam Islam dengan parlimen.

Parlimen identik dengan lembaga pembuat undang-undang, suatu aktiviti yang hanya dilakukan oleh penguasa. Sedangkan majlis syura hanya memberi nasihat dan masukan/input kepada khalifah, bukan membuat undang-undang.  Perbezaan yang prinsipal inilah yang membuat status hukum Wanita beraktiviti di dalamnya menjadi berbeza.

Inilah garis-garis yang telah ditetapkan Allah bagi Wanita untuk berkifrah di bidang politik. Wanita muslimah yang meletakkan tujuan hidupnya dalam kerangka redha Allah tentu akan mampu menjalankan hak dan kewajipan politiknya sama seperti melaksanakan hak dan kewajipan lainnya dalam agama.

Oleh Ummu Solehah Abdullah - 19.04.2004

Hantar artikel ini kpd sahabat: 

Sertai Maillist M@RHAEN